آفر ویژه تعطیلات مشهد

یک شنبه, 13 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
شمالی 0 F.B امام رضا 12 670,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آپارتمان تمدن 0 انتخابی امام رضا 1 695,000 تومان تومان تومان تومان تومان
فرزانگان 2 انتخابی آخوند خراسانی 5 735,000 تومان تومان تومان تومان تومان
گوهر 0 انتخابی امام رضا 5 795,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل بزرگ تهران یک 4 850,000 تومان تومان تومان تومان تومان
شمالی
0
امام رضا 12
F.B
قیمت 2 تخت خوابه: 670,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل آپارتمان تمدن
0
امام رضا 1
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 695,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
فرزانگان
2
آخوند خراسانی 5
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 735,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
گوهر
0
امام رضا 5
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 795,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل بزرگ تهران یک
4

قیمت 2 تخت خوابه: 850,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات