استانبول

دو شنبه, 28 اسفند 1396

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
kumkapi 3 b.b kumkapi.fatih 990,000 تومان تومان تومان تومان تومان
TOPKAPI 3 B.B AKSARAY 1,150,000 تومان تومان تومان تومان تومان
MARAL 3 B.B LALALI-FATIH 1,360,000 تومان تومان تومان تومان تومان
GOLDEN PERAS TAXIM 3 b.b TAXIM 1,470,000 تومان تومان تومان تومان تومان
monopol-bristol taksim 3 B.B TAKSIM 1,520,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ottoman city 4 B.B SISLI 1,550,000 تومان تومان تومان تومان تومان
fermanhilal 4 b.b taksim 1,750,000 تومان تومان تومان تومان تومان
taksimexpres 4 b.b taksim 1,830,000 تومان تومان تومان تومان تومان
kumkapi
3
kumkapi.fatih
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 990,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
TOPKAPI
3
AKSARAY
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
MARAL
3
LALALI-FATIH
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
GOLDEN PERAS TAXIM
3
TAXIM
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
monopol-bristol taksim
3
TAKSIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,520,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ottoman city
4
SISLI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,550,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
fermanhilal
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
taksimexpres
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,830,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات