استانبول

چهار شنبه, 02 اسفند 1396

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
kumkapi 3 b.b kumkapi.fatih 770,000 تومان تومان تومان تومان تومان
monopol-bristol taksim 3 B.B TAKSIM 880,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ottoman city 4 B.B SISLI 900,000 تومان تومان تومان تومان تومان
whitmonarch 4 b.b sisili 960,000 تومان تومان تومان تومان تومان
fermanhilal 4 b.b taksim 1,160,000 تومان تومان تومان تومان تومان
cartoon 4 b.b taksim 1,220,000 تومان تومان تومان تومان تومان
CRYSTAL 4 B.B TAKSİM / CENTER 1,350,000 تومان تومان تومان تومان تومان
DEDEMAN 5 B.B GAYRETTEPE 1,390,000 تومان تومان تومان تومان تومان
golden age 4 B.B TAXIM 1,450,000 تومان تومان تومان تومان تومان
POINT TAKSIM 5 B.B TAKSIM 1,750,000 تومان تومان تومان تومان تومان
ELITE WORLD 5 B.B BOMONTI / SISLI 1,920,000 تومان تومان تومان تومان تومان
kumkapi
3
kumkapi.fatih
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 770,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
monopol-bristol taksim
3
TAKSIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 880,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ottoman city
4
SISLI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 900,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
whitmonarch
4
sisili
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 960,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
fermanhilal
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
cartoon
4
taksim
b.b
قیمت 2 تخت خوابه: 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
CRYSTAL
4
TAKSİM / CENTER
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
DEDEMAN
5
GAYRETTEPE
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
golden age
4
TAXIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
POINT TAKSIM
5
TAKSIM
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
ELITE WORLD
5
BOMONTI / SISLI
B.B
قیمت 2 تخت خوابه: 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات