تور هوایی مشهد

جمعه, 18 خرداد 1397

نام هتل درجه سرویس منطقه قیمت 2 تخت قیمت 1 تخت کودک با تخت کودک بدون تخت خردسال توضیحات
شمالی 0 F.B امام رضا 12 365,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آپارتمان بهاران 0 صبحانه، ناهار، شام امام رضا 2 395,000 تومان تومان تومان تومان تومان
گوهر 0 انتخابی امام رضا 5 405,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل آپارتمان تمدن 0 انتخابی امام رضا 1 410,000 تومان تومان تومان تومان تومان
فرزانگان 2 انتخابی آخوند خراسانی 5 435,000 تومان تومان تومان تومان تومان
تهران 3 انتخابی امام رضا 8 535,000 تومان تومان تومان تومان تومان
هتل عماد 4 انتخابی خیابان طبرسی 595,000 تومان تومان تومان تومان تومان
شمالی
0
امام رضا 12
F.B
قیمت 2 تخت خوابه: 365,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل آپارتمان بهاران
0
امام رضا 2
صبحانه، ناهار، شام
قیمت 2 تخت خوابه: 395,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
گوهر
0
امام رضا 5
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 405,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل آپارتمان تمدن
0
امام رضا 1
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 410,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
فرزانگان
2
آخوند خراسانی 5
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 435,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
تهران
3
امام رضا 8
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 535,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
هتل عماد
4
خیابان طبرسی
انتخابی
قیمت 2 تخت خوابه: 595,000 تومان
قیمت 1 تخت خوابه: تومان
کودک با تخت: تومان
کودک بدون تخت: تومان
خردسال: تومان
توضیحات:
  • موزه
  • 24 ساعته
  • برای عموم
  • محبوبیت
  • حیوانات
  • راهنمای صوتی
  • لیدر راهنما

توضیحات